Luxury fan  Guangzhou  1800-1840. © The Teresa Coleman Collection.